The Kitchen, New York, NY
Public Program
Identifier
2194